21 Styczeń imieniny obchodzi: Agnieszka, Inez, Jarosław      
 

W dniu 23 marca 2005 roku odbyła się X Konferencja Sprawozdawcza SITPH a zarazem I Walne Zebranie Członków Koła SITMN przy Hucie Miedzi "Głogów". Celem obrad było podsumowanie działalności koła SITPH, przedstawienie sprawozdań kadencyjnych, udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi oraz wybór władz nowego stowarzyszenia.

W obradach udział wzięło 149 z 261 członków SITMN. Podczas zebrania członkowie SITMN otrzymali nowe legitymacje członkowskie. Gościem honorowym był prezes zarządu SITMN dr inżynier Józef Zbigniew Szymański, który pozytywnie ocenił i podziękował za działalność SITPH - Jesteście najliczniejszym i najprężniej działającym kołem w naszym stowarzyszeniu - powiedział prezes Szymański. Podziękowania otrzymał też Sławomir Pakulski, dyrektor Huty Miedzi "Głogów" za wsparcie i pomoc udzielaną organizacji.

Podczas wieloletniej działalności SITPH organizowało liczne spotkania i sympozja naukowo-techniczne, wyjazdy na imprezy targowe i krajoznawcze oraz integrowało hutników podczas imprez zakładowych i ponadzakładowych. Członkowie SITPH wspierali wszelkie inicjatywy mające na celu rozwój nowoczesnego hutnictwa i przetwórstwa miedzi.

Bardzo ciepło o stowarzyszeniu mówił podczas swojego wystąpienia Sławomir Pakulski, który pogratulował nowemu zarządowi i wyraził zadowolenie z faktu, że wśród członków organizacji jest dużo młodych pracowników.

W wyniku przeprowadzonych wyborów wybrano nowe władze Koła w osobach:

 1. Zbigniew Gostyński - Prezes Koła SITMN
 2. Kazimierz Hiller - V-ce Prezes
 3. Maria Suślik-Idczak - Sekretarz
 4. Danuta Ryl - Skarbnik
 5. Halina Nowotna-Benetkiewicz - Członek
 6. Izabela Zielińska - Członek
 7. Jacek Godlewski - Członek
 8. Paweł Herkt - Członek
 9. Czesław Hładyn - Członek
 10. Tadeusz Kozakowski - Członek
 11. Kazimierz Rudkowski - Członek

Komisja Rewizyjna:

 1. Urszula Małecka
 2. Elżbieta Płociniczak
 3. Grzegorz Knysak

Delegaci na I Zjazd Oddziału SITMN:

 1. Zbigniew Gostyński - Prezes
 2. Maria Suślik-Idczak - Sekretarz
 3. Danuta Ryl - Skarbnik
 4. Kazimierz Hiller - Wiceprezes
 5. Czesław Hładyn - członek Zarządu Koła
 6. Kazimierz Rudkowski - członek Zarządu Koła

Uchwały Walnego Zebrania Członków Koła SITMN:

 1. Uczestnicy konferencji udzieli absolutorium ustępującemu zarządowi.
 2. Nowy Zarząd będzie pracował w składzie 11 - osobowym.
 3. Zarząd Koła został zobowiązany do kontynuacji tradycji organizowania imprez okolicznościowych związanych z przejściem na emeryturę członków Koła oraz do organizowania, co najmniej 2 razy w roku, spotkań integracyjnych.
 4. Zobowiązano nowy Zarząd Koła do kontynuacji dotychczasowej działalności naukowo-technicznej mającej na celu stworzenie silnego organizacyjnie Koła o statusie ponad zakładowym
 5. Nowy Zarząd winien mieć stale na uwadze fakt, że Koło zrzeszające blisko 10% stanu zatrudnienia Huty grupuje jej najlepiej wykształconą kadrę, dlatego jego oferta dla członków musi być wszechstronna, na możliwie najwyższym poziomie intelektualnym i organizacyjnym
 6. Nowy Zarząd powinien kontynuować i rozwijać współpracę z dyrekcją Huty i innymi firmami związanymi z działalnością Huty.
 7. Zobowiązano Zarząd do działania w kierunku uzyskania możliwości wystawiania wniosków na odznaczenia branżowe i państwowe, podobnie jak inne organizacje działające w Hucie.
 8. Ze względu na liczebność Koła delegaci na Walny Zjazd SITMN winni zadbać o jego należytą rangę w strukturach nadrzędnych stowarzyszenia, powinni również wystąpić z wnioskiem o wstąpienie SITMN do federacji NOT.


Galeria zdjęć
 
 

© Marzena Cieślak-Miasojed