3 Grudzień imieniny obchodzi: Franciszek, Hilary, Ksawery      
 

STATUT

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych

 

Rozdział I - postanowienia ogólne

 

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych (w skrócie SITMN), zwane dalej Stowarzyszeniem, jest samodzielną organizacją o charakterze naukowo-technicznym i menedżerskim, zrzeszającą na zasadzie dobrowolności inżynierów i techników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych, których działalność jest związana z przemysłem metali nieżelaznych, a także z współpracujących z tą branżą uczelni, instytutów naukowo-badawczych, biur projektowych, jednostek handlowych i usługowych oraz innych jednostek organizacyjnych zaliczonych do tego przemysłu lub działających na jego rzecz. Działa na zasadach organizacji pożytku publicznego.

 

§ 2

1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Siedzibą władz naczelnych są Gliwice.

 

§ 3

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

2. Stowarzyszenie używa znaków, odznak i pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez właściwe organy administracji państwowej.

 

§ 4

1. Stowarzyszenie może być członkiem federacji stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz innych krajowych i zagranicznych organizacji naukowo-technicznych i gospodarczych, w tym Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych.

2. Prawa i obowiązki wynikające z przynależności do organizacji wymienionych w pkt.1 określają ich statuty.

 

§ 5

Jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia są Koła.

 

Rozdział 2

Sposoby, cele i środki działania

§ 6

1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków.

2. Do prowadzenia prac administracyjnych, finansowych i działalności gospodarczej Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

§ 7

1. Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego przemysłu metali nieżelaznych oraz w interesie swoich członków.

2. Do podstawowych celów Stowarzyszenia należą:

a) reprezentowanie wspólnych poglądów i interesów branży metali nieżelaznych wobec administracji państwowej, gospodarczej i samorządowej, opiniowanie programów rozwoju i rekonstrukcji, a także proponowanych ustaw dotyczących tego przemysłu,

b) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe,

c) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

d) podnoszenie kwalifikacji zawodowych i aktualizacja wiedzy członków, dostosowywanie ich kwalifikacji do wymagań rynku pracy, pomoc w zdobywaniu nowych kwalifikacji, doskonalenie systemów kształcenia,

e) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

f) współdziałanie z przedsiębiorstwami, ośrodkami technicznymi i naukowymi dla wprowadzania postępowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, popieranie działalności naukowej i technicznej,

g) obrona interesów zawodowych, materialnych i społecznych członków Stowarzyszenia,

h) wspieranie Wydziału Metali Nieżelaznych - AGH w organizacji praktyk studenckich studentów WMN - AGH,

i) pomoc koleżeńska,

j) rozwijanie życia kulturalnego i towarzyskiego, integrowanie środowiska i tworzenie więzów koleżeńskich,

k) rozwój i organizacja wymiany naukowo-technicznej i ekonomicznej w kraju i za granicą.

l) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami.

 

§ 8

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

a) organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego oraz tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji i aktualizacji wiedzy, organizacja praktyk studenckich,

b) organizowanie zebrań, odczytów, narad, konferencji, seminariów, sympozjów i wystaw,

c) organizowanie i współudział w promocji wyrobów i technologii branży metali nieżelaznych,

d) inspirowanie i organizowanie ruchu wynalazczego i racjonalizatorskiego,

e) prowadzenie rzeczoznawstwa, doradztwa i usług naukowo-technicznych,

f) prowadzenie działalności wydawniczej,

g) prowadzenie wymiany naukowo-technicznej w kraju i za granicą,

h) patronat nad zabytkami techniki hutniczej i kultywowanie tradycji hutniczych, krzewienie kultury technicznej w społeczeństwie,

i) prowadzenie funduszu pomocy koleżeńskiej,

j) partnerskie współdziałanie z pracodawcami oraz organizacjami samorządowymi i zawodowymi w programowaniu i realizowaniu społeczno-gospodarczego rozwoju instytucji, przy których Koła działają,

k) prezentowanie opinii i stanowiska Stowarzyszenia na forum administracji państwowej i regionalnej, biznesu oraz organizacji samorządowych,

l) oddziaływanie na zakres i treść programów oraz metod nauczania dotyczących metali nieżelaznych,

m) nadawanie odznak honorowych i wyróżnień stowarzyszeniowych oraz przyznawanie nagród za wybitne osiągnięcia naukowo-techniczne oraz w działalności stowarzyszeniowej, zgłaszanie wniosków o odznaczenia honorowe NOT i państwowe.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą przy zachowaniu właściwych przepisów prawa. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia.

3. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia, o której mowa w § 8 ust.2 statutu, określonej według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest :

- działalność wydawnicza pozostała - kod PKD 22.15.Z,

- działalność związana z organizacją targów i wystaw - kod PKD 74.87.A,

- kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie

sklasyfikowane - kod PKD 80.42.B,

- działalność organizacji profesjonalnych - kod PKD 91.12.Z

 

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 9

 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

 

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) zwyczajnych

b) honorowych

c) wspierających

 

§ 11

 

1. Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski lub cudzoziemiec:

a) posiadający uznany w kraju dyplom ukończenia wyższych studiów technicznych albo średniej szkoły technicznej związany z działalnością w przemyśle metali nieżelaznych,

b) posiadający dyplom ukończenia innej wyższej uczelni lub szkoły średniej o ile pracuje w przemyśle metali nieżelaznym lub utrzymuje z nim związek przez prace naukowe, projektowo-konstrukcyjne, publikacje, działalność handlową i inne,

c) osoby, których działalność i osiągnięcia zawodowe uzasadniają przyjęcie na członka Stowarzyszenia,

d) studenci wyższych uczelni technicznych,

e) pełnoletni uczniowie średnich szkół technicznych.

2. Członka zwyczajnego przyjmuje Zarząd Koła na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.

 

3. Członkowie zwyczajni opłacają składki miesięczne.

4. Składka członkowska członka zwyczajnego składa się z dwóch części ;

a) część podstawowa - odprowadzana do Zarządu. Wysokość tej części składki ustala Zjazd Delegatów Stowarzyszenia.

b) część uzupełniająca - w wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie Członków Koła i która pozostaje w całości w Kole, jako jednostce organizacyjnej Stowarzyszenia

5. Miesięczna składka członkowska dla emerytów, rencistów, studentów i uczniów wynosi 1 złoty, odprowadzona w całości do Zarządu.

6. Członek zwyczajny ma prawo:

a) wybierać władze i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

b) korzystać z pomocy naukowo-technicznej Stowarzyszenia, poradnictwa fachowego oraz pomocy w zakresie działalności wynalazczej i ochrony praw autorskich,

c) ubiegać się o tytuł specjalisty, rzeczoznawcy i euroinżyniera,

d) występować z wnioskami i postulatami do władz Stowarzyszenia,

e) uczestniczyć w akcjach i przyjętych formach działalności organizacyjnej Stowarzyszenia,

f) korzystać z funduszu pomocy koleżeńskiej,

g) otrzymywać honorowe odznaki Stowarzyszenia za osiągnięcia w działalności statutowej,

h) nosić odznaki organizacyjne,

i) korzystać z ulg finansowych przy różnych formach działalności Stowarzyszenia w zakresie ustalonym przez Zarząd,

7. Członek zwyczajny ma obowiązek:

a) przestrzegać i realizować postanowienia statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

b) regularnie opłacać składki członkowskie,

c) brać czynny udział w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

d) przestrzegać norm współżycia społecznego i etyki zawodowej,

8. Członkostwo zwyczajne wygasa wskutek :

a) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia,

b) skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Zarządu Koła z powodu zalegania, pomimo pisemnego wezwania, z opłatą składek członkowskich za okres 6 miesięcy,

c) wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu z powodu nieprzestrzegania zasad etyki zawodowej lub skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę pozbawienia praw publicznych

 

§ 12

 

1. Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Zjazd Delegatów Stowarzyszenia osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia lub rozwoju przemysłu metali nieżelaznych oraz nauki i techniki.

2. Członek honorowy Stowarzyszenia ma prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem obowiązku opłacania składki członkowskiej.

3. Członkostwo honorowe wygasa wskutek:

a) dobrowolnego zrzeczenia się tej godności,

b) pozbawienia tej godności uchwałą Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia z powodu nieprzestrzegania etyki zawodowej lub utraty praw publicznych.

 

§ 13

 

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, krajowa lub zagraniczna, zainteresowana statutową działalnością Stowarzyszenia i wspierająca finansowo i materialnie realizację celów i zadań Stowarzyszenia.

2. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

3. Członek wspierający ma prawo do:

a) inspirowania działalności Stowarzyszenia,

b) sugerowania kierunków działalności naukowo-technicznej i szkoleniowej oraz korzystania z wyników tej działalności,

c) proponowania swego przedstawiciela, członka Stowarzyszenia do władz Stowarzyszenia i Konwentu,

d) udziału z głosem doradczym na Zjeździe Delegatów Stowarzyszenia.

4. Członek wspierający powinien:

a) czynnie i materialnie wspierać działalność Stowarzyszenia,

b) opłacać składki członkowskie.

5. Wysokość składki członka wspierającego określi w każdym indywidualnym przypadku pisemna deklaracja członka wspierającego.

6. Członkostwo wspierające ustaje wskutek:

a) pisemnej rezygnacji członka wspierającego,

b) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym,

c) skreślenia na podstawie uchwały Zarządu z powodu zalegania, mimo pisemnego wezwania, z opłatą zadeklarowanych składek członkowskich za okres jednego roku.

7. Od uchwały zarządu w sprawie pozbawienia członkowstwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia. Uchwała Zjazdu Stowarzyszenia jest ostateczna.

 

Rozdział 4

Władze i organy Stowarzyszenia

§ 14

 

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Zjazd Delegatów Stowarzyszenia, zwany dalej Zjazdem

2. Zarząd Stowarzyszenia

3. Główna Komisja Rewizyjna

 

§ 15

 

1. Organem inspirująco-doradczym Zarządu jest Konwent Stowarzyszenia powołany spośród wybitnych przedstawicieli przemysłu, nauki i członków wspierających.

2. Organem opiniodawczym jest Rada Prezesów, w skład której wchodzą: prezes Stowarzyszenia i prezesi Kół.

3. Organami pomocniczymi Stowarzyszenia są stałe lub doraźne rady, komitety, komisje, sekcje i zespoły, prowadzące prace w zakresie określonych problemów i powoływane przez Zarząd.

4. Organem doradczym Zarządu jest "Klub Menedżera" Przemysłu Metali Nieżelaznych.

 

§ 16

 

Kadencja władz wszystkich szczebli i organów Stowarzyszenia trwa cztery lata.

 

§ 17

 

1. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym.

 

2. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania, na którym podejmowana jest uchwała.

 

 

 

A. Zjazd Delegatów Stowarzyszenia

 

§ 18

 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zjazd Delegatów Stowarzyszenia, zwany dalej Zjazdem, zwoływanym przez Zarząd raz na cztery lata.

2. O terminie, miejscu i porządku obrad Zjazdu Zarząd zawiadamia co najmniej na 14 dni przed terminem Zjazdu.

3. Zjazd może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

 

§ 19

 

Do kompetencji Zjazdu zwyczajnego należy:

a) uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,

b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz omawianie ich działalności,

c) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,

d) określenie zasad przeprowadzenia wyborów i liczby członków Zarządu Stowarzyszenia i Głównej Komisji Rewizyjnej,

e) wybór prezesa Stowarzyszenia, członków Zarządu Stowarzyszenia, przewodniczącego i członków Głównej Komisji Rewizyjnej

f) uchwalanie regulaminów działania Zarządu Stowarzyszenia i Głównej Komisji Rewizyjnej,

g) nadawanie godności prezesa honorowego Stowarzyszenia,

h) nadawanie i pozbawianie - na wniosek Zarządu Stowarzyszenia - godności członka honorowego Stowarzyszenia,

i) przyznawanie Statuetki Hutnika,

j) uchwalanie wytycznych dla gospodarki finansowej Stowarzyszenia,

k) uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia,

l) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia

m) uchwalanie wysokości podstawowej części składki członkowskiej.

 

§ 20

 

W Zjeździe Delegatów Stowarzyszenia udział biorą:

a) z głosem decydującym:

- delegaci wybierani na Walnych Zebraniach Kół

- honorowi prezesi i honorowi członkowie Stowarzyszenia

b) z głosem doradczym:

- członkowie ustępujących władz Stowarzyszenia, o ile nie zostali wybrani

delegatami,

- członkowie Konwentu Stowarzyszenia,

- członkowie wspierający,

- zaproszeni goście.

 

§ 21

 

Uchwały Zjazdu podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.

 

§ 22

 

Nadzwyczajny Zjazd zwoływany jest przez Zarząd z jego inicjatywy albo na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub na wniosek Kół grupujących w sumie co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia w terminie 2 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku.

 

 

 

B. Zarząd Stowarzyszenia

§ 23

 

Zarząd Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Zjazdami Delegatów Stowarzyszenia.

 

§ 24

 

Zarząd Stowarzyszenia składa się z prezesa oraz od 3 do 14 członków powoływanych i odwoływanych przez Zjazd.

 

§ 25

 

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

b) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu i regulaminem Zarządu,

c) powoływanie i rozwiązywanie Kół oraz koordynowanie ich działalności,

d) udzielanie uprzedniej zgody na uzyskanie osobowości prawnej przez Koło,

e) uchwalanie planów działalności i budżetu, zatwierdzanie sprawozdań i bilansu,

f) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do organizacji wymienionych w § 4 i wystąpieniu z nich oraz wybór delegatów Stowarzyszenia do tych organizacji,

g) powoływanie i rozwiązywanie działających przy Zarządzie organów pomocniczych oraz czuwanie nad ich działalnością,

h) uchwalanie regulaminów działalności organów pomocniczych i podmiotów gospodarczych Stowarzyszenia oraz innych regulaminów wewnętrznych, za wyjątkiem regulaminów zastrzeżonych do kompetencji Zjazdu,

i) zwoływanie Zjazdu,

j) wnioskowanie o nadanie odznaczeń państwowych oraz odznak honorowych,

k) występowanie do Zjazdu o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,

l) przyznawanie Statuetek Hutnika,

m) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i czuwanie nad jego kondycja finansową,

n) poszukiwanie form działalności merytorycznej i gospodarczej dla uzyskiwania dochodów umożliwiających rozwój działalności statutowej,

o) nadzorowanie i udzielanie pomocy instruktażowej Kołom w prowadzeniu dokumentacji finansowej i sprawozdawczości,

p) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania i rozwiązywania podmiotów do prowadzenia działalności gospodarczej Stowarzyszenia,

q) rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów honorowych członków Stowarzyszenia,

r) podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia oraz pozbawienia odznak honorowych nadanych przez Stowarzyszenie.

 

 

§ 26

 

1. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków , w tym prezesa.

2. Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

 

§ 27

 

1. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Stowarzyszenia jako organ wykonawczy Zarządu Stowarzyszenia, działalnością Stowarzyszenia kieruje Prezydium Zarządu Stowarzyszenia.

2. W skład Prezydium wchodzi prezes i 3 członków Zarządu wybranych przez Zarząd spośród swoich członków, którzy pełnią w Prezydium funkcje: wiceprezesa, skarbnika, sekretarza i członka Prezydium.

 

§ 28

 

1. Prezydium działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Zarząd.

2. Prezydium odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

3. W posiedzeniach Prezydium z głosem doradczym mogą uczestniczyć zaproszeni prezesi Kół, przewodniczący Konwentu oraz inne zaproszone przez Prezydium osoby.

 

C. Główna Komisja Rewizyjna

 

§ 29

 

1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Zjazd.

2. Główna Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i sekretarza.

3. Członkami Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkowie Zarządu .

 

§ 30

 

1. Do zadań Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

a) sprawowanie nadzoru nad całokształtem działalności Stowarzyszenia pod względem celowości, prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

b) przedstawianie na Zjeździe oceny działalności rzeczowej i finansowej Stowarzyszenia za miniona kadencję, składanie sprawozdania ze swej działalności za ten okres oraz przedstawianie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

c) przedstawianie zarządowi okresowych ocen działalności Stowarzyszenia oraz wniosków wynikających z dokonanych kontroli i analiz.

2. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo do :

a) delegowania swoich przedstawicieli do uczestniczenia z głosem doradczym w zebraniach wszystkich władz i organów Stowarzyszenia,

b) żądania wyjaśnień od władz Stowarzyszenia w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia.

 

Rozdział 5

Koła

 

§ 31

 

1. Koło jest podstawową jednostką organizacyjna Stowarzyszenia.

2. Do utworzenia Koła wymagane jest co najmniej 5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

3. Tryb powoływania i rozwiązywania Koła oraz wszelkie sprawy związane z jego działalnością określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

4. Koła, które liczą co najmniej 15 członków zwyczajnych mogą uzyskać osobowość prawną.

 

§ 32

 

Władzami Koła są:

a) Walne Zebranie członków Koła zwane dalej Walnym Zebraniem,

b) Zarząd Koła,

c) Komisja Rewizyjna.

 

§ 33

 

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Koła, do jego kompetencji należy:

a) uchwalanie kierunków działalności Koła zgodnych z postanowieniami statutu, uwzględniających wytyczne władz Stowarzyszenia,

b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej Koła oraz omawianie ich działalności,

c) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła na wniosek Komisji Rewizyjnej Koła,

d) uchwalanie regulaminu działalności Zarządu Koła,

e) określanie zasad przeprowadzania wyborów do władz Koła,

f) wybór prezesa Koła, członków Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej,

g) wybór delegatów na Zjazd Stowarzyszenia,

h) uchwalanie wysokości części uzupełniającej składki członkowskiej,

i) podejmowanie uchwały w przedmiocie uzyskania osobowości prawnej lub rezygnacji z niej,

j) podejmowanie uchwały wnioskującej do Zarządu Stowarzyszenia o rozwiązanie Koła i proponującej sposób zagospodarowania majątku Koła.

 

§ 34

 

1. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Koła w miarę potrzeby, co najmniej jednak raz na cztery lata w celu wyboru delegatów na Zjazd Delegatów Stowarzyszenia.

2. O terminie, miejscu i porządku obrad zawiadamia się członków Koła co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

3. W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem decydującym członkowie Koła, a z głosem doradczym upoważnieni przedstawiciele członka wspierającego i zaproszeni goście.

4. Walne Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.

 

§ 35

 

1. Skład Zarządu Koła wynosi od 1 do 7 osób w zależności od liczebności Koła i składa się z prezesa Zarządu Koła i członków Zarządu Koła.

2. Członków Zarządu Koła pełniących funkcje odpowiednio: wiceprezesa, sekretarza, skarbnika - wybiera Zarząd ze swego grona.

3. W przypadku Koła, które liczy mniej niż 10 członków, Zarząd Koła musi składać się przynajmniej z prezesa.

 

§ 36

 

1. Do zakresu działania Zarządu Koła należy:

a) reprezentowanie Koła na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

b) organizowanie działalności Koła dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i kierowanie jego działalnością,

c) zawieranie umowy o współpracy z kierownictwem firmy określającej wzajemne zobowiązania w zakresie merytorycznej działalności Koła, wspierania tej działalności oraz reprezentowania członków Koła w określonych umową sprawach zawodowych,

d) realizacja uchwał i postanowień władz Stowarzyszenia,

e) gospodarowanie funduszami i majątkiem oraz prowadzenie działalności gospodarczej dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

f) przyznawanie ze środków własnych nagród wyróżniającym się i zapomóg potrzebującym członkom Koła,

g) składanie sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej Walnemu Zebraniu i w niezbędnym zakresie Zarządowi Stowarzyszenia,

h) występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami o odznaczenia i dyplomy dla członków Koła,

2. Posiedzenia Zarządu Koła odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż 1 raz na kwartał.

 

§ 37

 

Działalność Koła finansowana jest:

a) ze składek członkowskich,

b) dotacji i darowizn,

c) udziału w dochodach z imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Kolo i Stowarzyszenie,

d) z dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Koło i Stowarzyszenie.

 

§ 38

 

1. Komisja Rewizyjna Koła składa się z 1 do 3 członków w zależności od liczebności Koła.

2. Do zadań Komisji Rewizyjnej Koła należy:

a) sprawowanie kontroli nad działalnością merytoryczną i finansowa Koła,

b) przedstawianie na Walnym Zebraniu oceny działalności rzeczowej, finansowej i gospodarczej Zarządu Koła za minioną kadencję, składanie sprawozdania ze swej działalności oraz przedstawianie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła,

c) przedstawianie Zarządowi Koła oceny okresowych sprawozdań z działalności Koła oraz wniosków wynikających z dokonanych kontroli i analiz.

3. Członkami Komisji Rewizyjnej Koła nie mogą być członkowie Zarządu Koła.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 6

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

 

§ 39

 

1. Majątek Stowarzyszenia i jego jednostek organizacyjnych powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności gospodarczej, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.

2. Stowarzyszenie może nabywać i zbywać majątek ruchomy i nieruchomy, przyjmować darowizny i zapisy, zawierać wszelkiego rodzaju umowy oraz zaciągać zobowiązania w ramach obowiązującego prawa.

3. Zarząd Stowarzyszenia tworzy z części składek członków indywidualnych fundusz pomocy koleżeńskiej na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Stowarzyszenia.

4. Zarząd Stowarzyszenia może z własnych środków i darowizn Stowarzyszenia tworzyć fundacje na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów.

 

§ 40

 

Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych i udzielania pełnomocnictwa do takich czynności, upoważnieni są dwaj członkowie Prezydium Zarządu Stowarzyszenia działający łącznie.

 

§ 41

 

Do reprezentowania Koła posiadającego osobowość prawną oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych i udzielania pełnomocnictwa do takich czynności, upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu Koła działający łącznie.

 

§ 42

 

Ewidencję księgową prowadzi się zgodnie z obowiązującymi przepisami i obowiązującą instrukcją finansową Stowarzyszenia.

 

§ 43

 

1. W Stowarzyszeniu mogą działać wydzielone podmioty gospodarcze.

2. Wydzielone podmioty mogą tworzyć swoje filie w terenie na zasadach objętych odrębnymi umowami w zakresie ich działania i podziału zysku itp.

 

 

Odznaki członkowskie i wyróżnienia

 

§ 44

 

1. Stowarzyszenie posiada odznakę zwykłą oraz odznaki honorowe: srebrną i złotą.

2. Tryb przyznawania srebrnych i złotych odznak honorowych określa regulamin uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia.

3. W uznaniu wyjątkowych zasług w działalności Stowarzyszenia, rozwoju przemysłu i nauki metali nieżelaznych, Stowarzyszenie przyznaje szczególne wyróżnienia w postaci członkostwa honorowego Stowarzyszenia lub Statuetkę Hutnika.

4. Wyróżnienia przyznaje Zjazd, zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem.

 

Rozdział 8

Zmiana statutu i rozwiązanie stowarzyszenia

 

§ 45

 

1. Zmiana statutu Stowarzyszenia wymaga uchwały Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

2. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

§ 46

 

1. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Zjazd powołuje komisję likwidacyjną, która zgodnie z udzielonymi przez Zjazd wytycznymi przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

2. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia zostanie przeznaczony na cel określony w uchwale Zjazdu Delegatów o likwidacji Stowarzyszenia.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

 

§ 47

 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych jest kontynuatorem działalności i tradycji Oddziału Metali Nieżelaznych - SITPH , w szczególności przejmuje w swoje szeregi wszystkich członków SITPH - OMN z zachowaniem ciągłości ich stażu, oraz przejmuje majątek SITPH - OMN.

 

Niniejszy Statut został uchwalony przez Założycieli Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych na zebraniu założycielskim w dniu 05 lipca 2004 roku w Katowicach.

 

Zmiana w Statucie : 22 września 2004r : dodano do § 8 ustęp 3.

 

Zmiana w Statucie : 20 października 2004r : w § 8 ustęp 3 zmieniono : kod PKD 22.11.Z na : kod PKD 22.15.Z, oraz kod PKD 74.87.B na : kod PKD 74.87.A.

 

Zmiana w Statucie z dnia 30.11.2007:

- zmieniono rozdz. I, §2, pkt. 2

- nowe brzmienie przyjął rozdz. IV, § 17, pkt. 1 i został wykreślony pkt. 2

- nowe brzmienie przyjął rozdz. III, §11, pkt. 5

- do rozdz. III, § 13 dodano pkt. 7

 

 
 

© Marzena Cieślak-Miasojed