21 Styczeń imieniny obchodzi: Agnieszka, Inez, Jarosław      
 

VI Seminarium Technologiczne SITMN

W dniu 25.06.2009r. w Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym "Leśna Dolina" odbyło się VI Seminarium Technologiczne SITMN zatytułowane "ENERGETYKA A HUTNICTWO MIEDZI - skojarzony biznes". W seminarium wzięło udział ponad 70 osób, w tym Dyrekcja naszego Oddziału, zaproszeni Goście oraz pracownicy oddziału. Spotkanie oficjalnie rozpoczął prezes zakładowego koła SITMN Kol. Zbigniew Gostyński, który powitał uczestników seminarium oraz wprowadził do tematyki seminarium. Następnie przystąpiono do przedstawiania materiałów oraz odczytów. Jako pierwszy wystąpił Pan Mariusz Rzepczyński Główny Energetyk O/HMG z prezentacją pt. "Wybrane aspekty gospodarki energetycznej HM "Głogów". Podczas tej prezentacji zostały przedstawione funkcje oraz zadania realizowane przez oddziałowe służby energetyczne. Zaprezentowano wiele parametrów, wielkości i wskaźników, które dały wyobrażenie na temat szerokiego spektrum realizowanych zadań. Przy okazji omawiania zagadnienia odzysku ciepła i wykorzystania rekuperatorów, jako ciekawostkę wykonano doświadczenie polegające na zanurzeniu we wcześniej przygotowanym wrzątku dwóch rurek - zwykłej oraz specjalnej rury cieplnej (*). Każdy z uczestników mógł osobiście, poprzez dotknięcie każdej z nich przekonać się, że rurka cieplna miała znacząco wyższą temperaturę.
Kolejna prezentacja "Energetyka w strategii KGHM", przedstawiona została przez Pana Witolda Zielonko z Biura Zarządu. Prezentacja potwierdziła, że energia stanowi znaczący składnik kosztów produkcyjnych dla KGHM, a prognozy na kolejne lata pokazują znaczący wzrost cen energii elektrycznej. W związku z tym KGHM podejmuje wiele kroków zmierzających do dywersyfikacji źródeł dostaw i uniezależnienie się od cen energii . Produkcja energii elektrycznej jest z punktu widzenia KGHM jednym z najatrakcyjniejszych sektorów nisko skorelowanym z działalnością podstawową. Planowane jest stopniowe wchodzenie w branże elektryczną co m.in. zapewni zasoby energetycznych i podniesienie stopnia uniezależnienia od dostawców zewnętrznych.- zgodnie z założeniami powinno się zapewnić około 30% udziału w przychodach spoza dotychczasowej działalności podstawowej.
Następne prezentacje zostały przedstawione przez zaproszonych Gości ze Spółki Energetyka. Koledzy Andrzej Kamecki oraz Jacek Maciejewski przedstawili historyczny rozwój oraz aktualną ofertę spółki "Energetyka w kontekście współpracy z O/HM "Głogów". Poruszono wiele praktycznych zagadnień, z którymi energetycy zmagają się na co dzień. Można mieć nadzieję, że dzięki omówieniu tych zagadnień na forum obecnym podczas sympozjum, ewentualne problemy zostaną szybciej rozwiązane. Ze względu na swoją zawartość bardzo ciekawą była prezentacja przedstawiona przez Pana Andrzej Grudnia, byłego Dyrektora w naszym oddziale, a aktualnie V-ce Prezesa Zarządu Elektrowni Pątnów II. Pan Andrzej przybliżył nam m.in. kulisy powstawania i realizacji projektu Elektrownia Pątnów II - budowy bloku energetycznego A o mocy 464 MW opalanego węglem brunatnym. Blok Pątnów II charakteryzuje się wysoką sprawnością wytwarzania energii, co wiąże się z mniejszym zużyciem paliwa i zmniejszeniem ilości odpadów poprodukcyjnych. Wyposażony jest w najnowocześniejsze instalacje ochrony atmosfery, w tym w instalację mokrego odsiarczania spalin, instalację obniżenia emisji związków azotu. Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęto dyskusje, zarówno bardziej jak i mniej oficjalne, ale bardzo pożyteczne, bo umożliwiające dodatkowe omówienie i skomentowanie poruszonych tematów podczas sympozjum.

(*) Budowa i zasada działania rury cieplnej W odpowiednio przygotowanym i oczyszczonym przewodzie rurowym wytwarzana jest wysoka próżnia w celu pozbycia się wszelkich gazów niekondensujących. Do wnętrza rury dostarczana jest odpowiednia ilość czynnika roboczego. Ilość i rodzaj czynnika dobiera się głównie w zależności od materiału rury i parametrów termicznych funkcjonowania. Następnie rura zostaje szczelnie zamknięta. W temperaturach niższych od temperatur pracy na jaki została przygotowana rura cieplna, czynnik roboczy jest w stanie ciekłym lub nawet stałym. W rurze panuje podciśnienie. W zależności od warunków funkcjonowania do budowy rur cieplnych wykorzystywane są różnorodne media. Przykładowo może to być freon, woda, naftalen, sód czy inny czynnik spełniający specyficzne wymagania odnośnie zastosowania w rurach cieplnych. Rury cieplne mogą być wyposażone we wnętrzu w różnorodne systemy kapilarne intensyfikujące przepływ kondensatu ze strefy skraplania do strefy parowania. Dzięki systemom kapilarnym możliwa jest praca rur cieplnych również w warunkach nieważkości co jest wykorzystywane do wyrównania temperatur oświetlanej i nieoświetlanej przez słońce strony satelitów. Jeden koniec rury cieplnej zwany strefą parowania styka się z gorącym środowiskiem zewnętrznym. Ciekły czynnik roboczy absorbuje ciepło przez ścianki i intensywnie paruje. Dzięki różnicy ciśnień w rurze para przemieszcza się z ultradźwiękową prędkością w stronę jej drugiego końca. W strefie skraplania czynnik roboczy kondensuje i oddaje ciepło do zimnego środowiska otaczającego tę część rury. Kondensat wraca do strefy parowania i cykl powtarza się tak długo jak długo utrzymuje się różnica temperatur między końcami rury. Rura cieplna rekuperatora stanowi superprzewodnik ciepła, którego działanie oparte jest na ciągłym cyklu parowania i skraplania zawartego w niej czynnika roboczego. Prędkość przepływu ciepła w kierunku osiowym rury jest około 1000 razy większa od prędkości przewodzenia miedzi. Na całej swojej długości rura cieplna działa izotermicznie.

Galeria zdjęć
 
 

© Marzena Cieślak-Miasojed