21 Styczeń imieniny obchodzi: Agnieszka, Inez, Jarosław      
 

IV Seminarium Technologiczne SITMN

W dniu 11 lipca 2008 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym "Leśna Dolina" Koło Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych przy Hucie Miedzi "Głogów" zorganizowało kolejne już IV Seminarium Technologiczne tym razem pt. "Jakie hutnictwo w KGHM Polska Miedź S.A.?". Wsparcia organizacyjnego udzielił Dyrektor Huty Miedzi "Głogów" Pan Roman Wojciechowski. Do uczestnictwa w Semnarium zaproszono 75 osób związanych zawodowo z omawianą tematyką, głównie członków SITMN - pracowników Huty oraz gości z zewnątrz. W spotkaniu udział wziął obecny Zarząd KGHM Polska Miedż S.A. w składzie Prezes Zarządu Pan Mirosaw Krutin oraz dwaj Wiceprezesi Panowie Herbert Wirth i Maciej Tybura. Obecny był też Pan Paweł Ofman Dyrektor Generalny ds. Hutnictwa i Ekologii. Wśród zaproszonych gości pojawili się również w liczbie 7-miu osób przedstawiciele HM Legnica pod przewodnictwem Dyrektora Oddziału Pana Adama Gąsiorowskiego. Bipromet S.A. reprezentowali: Prezes Tadeusz Baj (jednocześnie wiceprezes Zarządu Głównego SITMN ) oraz panowie Adam Olejarczyk, Leon Wesołek i Norbert Langner. Przedstawicielami naukowców z IMN Gliwice byli Panowie Stanisław Sobierajski, Józef Czernecki i Ryszard Prajsnar. Tematyka seminarium zrodziła się w Zarządzie Koła jeszcze w ubiegłym roku jako odpowiedź na narastajĄce problemy decyzyjne w naszej firmie. Pogarszający się stan urządzeń i agregatów hutniczych głównie w Hucie Miedzi "Głogów I", rosnący poziom kosztów przerobu bedący wynikiem wzrostu cen ługu, paliw, nakładów na remonty i inwestycyje odtworzeniowe, gorsze prognozy produkcji górniczej oraz "uciekająca" konkurencja, niosą za sobą potrzebę przyspieszenia procesu decyzyjnego o modernizacji hutnictwa KGHM. Koronnym argumentem stał się również fakt, że nowy Zarząd KGHM realizując swoją politykę wobec firmy pragnie przeznaczyć na ten cel sporą część wypracownego zysku.

IV Seminarium otworzył prezes Koła SITMN Zbigniew Gostyński i on też objął przewodnictwo w obradach. Jako pierwszy wystapił Pan Włodzimierz Koźmiński Kierownik Działu Przygotowania Inwestycji przedstawiajac temat pt. "Porównanie europejskich hut miedzi", pokazujący pozycję hut KGHM na tle hutnictwa europejskiego.

W dalszej kolejności Szef Produkcji Huty Miedzi Głogów II Stanisław Szymański wprowadził na forum dyskusyjne temat pt. "Najbliższe wyzwanie: Modernizacja HMG II", rozwijany on był kolejno przez Kierowników HM Głogów II tj. Wydziału Przygotowania Wsadu - Andrzeja Guza, Pieca Zawiesinowego - Dariusza Haze, Oddziału Kotła Odzysknicowego - Przemysława Wiśniewskiego, Pieca Elektrycznego - Tadeusza Ostrowskiego oraz Fabryki Kwasu Siarkowego - Zdzisława Frankowskiego. Referowana tematyka ukazała szeroki zakres i napięte terminy realizacji tej modernizacji. Ogólnie uznano, że jest to bardzo duże wyzwanie dla służb huty zarówno remontowych jak i eksploatacyjnych (obecnie huta jest po raz pierwszy w 4-tym roku eksploatacji). Bardzo trudne będą też czynności rozruchowe.

W następnej części Seminarium zaprezentowano, kluczowy z punktu widzenia przyszłości hutnictwa, temat : "Modernizacyjne dylematy: Jaka Huta Miedzi Głogów I?" zreferowany przez Panów Włodzimierza Koźmińskiego z HMG i Leona Wesołka z Biprometu. Burzliwa dyskusja jaka się wywiązała w tej tematyce dotyczyła wielu wątków. Omawiano nie tylko ogólne aspekty techniczno-technologiczne tej iwestycji, jej uzasadnienie ekonomiczne, ale również te dotyczące tylko naszych specyficznych uwarunkowań.

W odpowiedzi na plany modernizacyjne hutnictwa w hutach głogowskich przedstawiono wariantowe propozycje działalności Huty Miedzi "Legnica". Temat "Legnicka Jubilatka: Przyszłościowe warianty" omówił przedstawiciel HML Pan Jerzy Lisak.

Po przerwie przystapiono do omawiania równie ważnych, ale będących w tle procesu produkcji miedzi tematów, dotyczących hutnictwa ołowiu. Jako pierwszy zaprezentowany został przez obecnego Kierownika Wydzialu Ołowiu Roberta Białego temat "Intensyfikacja produkcji ołowiu: optymalny i słuszny wybór" przedstawiający rozpoznane i już wstępnie realizowane kierunki rozwojowe jego wydziału (zagadnienia te omawiano na III Seminarium w listopadzie 2007r.). Uzupełnieniem tej tematyki o technologiczne możliwości wariantowego zagospodarowania żużli poołowiowych była prezentacja "Żużel poołowiowy" przedstawiona przez Pana Macieja Łaganowskiego specjalisty i lidera w dziedzinie pozyskiwania ołowiu z procesu przerobu koncentratów miedzi. Zamknięciem problematyki ołowiu była prezentacja pt.: "Optymalizacja technologii rafinacji ołowiu" przedstawiona przez Pana Jana Antczaka z HML. Wybudowana nowa instalacja przerobu ołowiu surowego na ołow rafinowany boryka się z problemami technologicznymi towarzyszącymi dochodzeniu do projektowych zdolności produkcyjnych. Program optymalizacyjny przedstawiony w prezentacji wykazał jak trudne są to zadania dla młodej i niedoświadczonej jeszcze załogi.

Po zakończeniu części prezentacyjnej Seminarium ponownie przystapiono do dyskusji nad całością planów modernizacyjnych dotyczących hutnictwa w KGHM. Z toku wypowiedzi można było wywnioskować, że wyeksploatowane podstawowe obiekty produkcyjne HMG I, wymagają szybkich nakładów inwestycyjnych na ich odtworzenie. Fakt, że technologia szybowa HMG I cechuje się wyższymi kosztami przerobu, remontowymi, ochrony środowiska oraz generuje wyższe zatrudnienie, winna zostać zastąpiona doskonale nam znaną technologią zawiesinową. Podjęcie stosownych decyzji przygotuje nasze hutnictwo na ewentualny okres spadku cen metali. W świetle tych i innych stwierdzeń, Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. zadeklarował, iż w najbliższym czasie podejmie stosowne decyzje o podjęciu modernizacji hutnictwa KGHM w części miedziowej jak i metali towarzyszących. Podsumowania IV Seminarium podjęli się kolejno Panowie Paweł Ofman i Roman Wojciechowski oraz na zakończenie Prezes SITMN Zbigniew Gostyński.

W opinii uczestników ta swoista "burza mózgów" wywołana przez niezależne środowisko SITMN w szerokiej tematyce modernizacji hutnictwa KGHM była bardzo interesująca i potrzebna.

Galeria zdjęć
 
 

© Marzena Cieślak-Miasojed